Feng Shanshan

Huang Shengze

Kang Jian

Signed Players

Wang Lihong

Li  Yaqiao

Wang Tingxing

Deng Wei

Deng Wei

Liu Shifeng

Pang Ming

Wei Kunqiang