Zeng zhibin

Feng Shanshan

Huang Shengze

Kang Jian

Signed Players

Li Haotong

Wu Peng

Wang Lihong

Li  Yaqiao

Wang Tingxing